ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ

Με βασικό της μέλημα την ελαχιστοποίηση ρύπανσης του περιβάλλοντος, η εταιρεία «ΚΡΟΝΟΣ – ΕΚΟ Α.Ε.» ασκεί δραστηριότητα, στον τομέα της συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα δραστηριοποιείται στη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων, δημοτικών αποβλήτων, μη επικινδύνων οικιακών αποβλήτων, ογκωδών αντικειμένων και παρόμοιων αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα.

Πελάτες μας είναι εταιρίες του ιδιωτικού καθώς και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Τα απόβλητα που συλλέγονται από την επιχείρηση, μεταφέρονται καθ’ υπόδειξη του πελάτη είτε στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων είτε ανάλογα με τη σύσταση τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας για την περεταίρω διαχείριση τους και κατόπιν αναλόγως της σύστασης τους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία σε αδειοδοτημένους διαχειριστές – τελικούς αποδεκτές τέτοιων αποβλήτων.

Ειδικότερα, η εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ είναι αδειοδοτημένη για τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), για την Περιφέρεια Αττικής (Αρ.πρωτ. Φ 6943 /1198 /ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2014).
  • Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών απόβλητων (Αρ. Αδείας: 2847/ 2609/ 29-07-2014, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ενότητα Ανατολικής Αττικής, Α΄Τμήματος Χορήγησης Αδειών).
  • Συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου - Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου - Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού (Αρ.πρωτ 114546/2742/2014 / 07-01-2015).

Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο διαχειριστών μη επικινδύνων αποβλήτων με αριθμό 848 δυνάμει της με Αρ. πρωτ. 18613 /1776 / 10-04-2014 της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Έχει πιστοποιηθεί, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει :

  • ISO  9001: 2008 - Σύστημα διαχείρισης ποιότητας
  • ISO  14001: 2004 - Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης 
  • OHSAS 18001 : 2007 - Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία