ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν το σύνολο σχεδόν του φάσματος της Διαχείρισης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας αφορούν τις εξής δραστηριότητες :

  • Διαχείριση, αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή και δεματοποίηση, πάσης φύσεως απορριμμάτων και ανακυκλωμένων ή μη υλικών.
  • Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας και μίσθωση αντίστοιχου εξοπλισμού, σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς.
  • Ενοικίαση απορριμματοκιβωτίων ανοικτού (opentopcontainer) και κλειστού τύπου (closetopcontainer) για τα απορρίμματα, μπάζα και ογκώδη αντικείμενα και αποκομιδή τους με ειδικά oχήματα.   
  • Eνοικίασηαπορριμματοσυμπιεστών (presscontainer) για απορρίμματα και χαρτί και αποκομιδή τους με ειδικά οχήματα.
  • Ενοικίαση καθαρισμού εργοταξίων και άλλων χώρων από ειδικευμένα συνεργεία, σε συνεργασία με την αποκομιδή των απορριμμάτων.
  • Αποκομιδή με ειδικά οχήματα (αρπάγες) αλλά και με απορριμματοκιβώτια ανοικτού τύπου, scrap (ρετάλι) σιδήρου, αλουμινίου και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών από τα διάφορα εργοτάξια και διάθεσή τους στις βιομηχανίες μετάλλων.
  • Αποκομιδή χαρτιού, από τα διάφορα σημεία παραγωγής (χαρτοβιομηχανίες, βιβλιοδετεία, κ.ο.κ.) σε συνδυασμό με την μίσθωση αντίστοιχου εξοπλισμού (opentopcontainers, presscontainers) και διάθεσή τους στις βιομηχανίες χάρτου.
  • Αποκομιδή ξύλου με απορριμματοκιβώτιαopen ή closetop , το οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται σε εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης.

Πέραν των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών είμαστε στη διάθεσή σας , να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.